• Играй сега
  • Играй сега

Съдържанието на този сайт, достъпът до него и употребата му се подчиняват на долупосочените условия, както и на действащото законодателство.

Сайтът е изготвен от фирма „ДАЙА” ЕООД , България, със седалище в град Русе, бул.”Цар Освободител” 33. Авторските права на този сайт и неговите компоненти, включително съдържащите се в него материали, са изцяло притежание на „ДАЙА” ЕООД. Всяко използване на този сайт или части от него може да се осъществява само и изключително с нетърговска цел или за лично ползване. Всяко изменение или възпроизвеждане на този сайт или негови части е забранено. Всички споменати в този сайт имена на автори, статии, продукти и други търговски наименования са защитени търговски марки или компании, собственост на „ ДАЙА” ЕООД, на нейни съдружници ,съмишленици, или бизнес партньори, и могат да бъдат използвани само след получаване на писмено разрешение от „ДАЙА” ЕООД. На правна защита подлежат и всички модели, присъстващи в сайта.

Нито една информация, публикувана на този сайт, не представлява оферта по смисъла на Гражданския процесуален кодекс. „ ДАЙА „ ЕООД полага всички усилия да гарантира точността и истинността на информацията, съдържаща се в този сайт, но не дава никакви гаранции по отношение на коректност и точност. ДАЙА ЕООД не носи отговорност за каквито и да било вреди, произтичащи от използването на този сайт или невъзможността за използването му, както и в резултат на използването на информация, предоставена в този сайт.

ДАЙА ЕООД си запазва правото да променя, добавя или изтрива съдържанието на сайта , както и да прекрати достъпа до сайта или до негови части по всяко време, без да посочва причина за това и без предварително да уведомява потребителя.

Потребителските коментари, предложения или забележки във връзка със съдържащата се в този сайт информация няма да бъдат разглеждани от ДАЙА ЕООД като поверителни. ДАЙА ЕООД има пълното право да възпроизвежда, използва и разпространява такава информация без ограничение. Всякакви идеи, ноу-хау и технологии, съдържащи се в тази информация, могат да бъдат използвани свободно от ДАЙА ЕООД, особено в производството, дистрибуцията и маркетинга.

ДАЙА ЕООД информира, че уеб сайтовете и страниците, към които има препратки в този сайт, не са изготвени от ДАЙА ЕООД и компанията не носи отговорност за информацията, мненията и материалите, съдържащи се в тях.

Защита на личните данни

За да ви позволи достъп до някои от елементите на този сайт, ДАЙА ЕООД събира ваши лични данни. Преди да подадете личните си данни и след като се запознаете с целите на тяхната обработка, ще можете свободно да решите дали желаете да ги посочите. ДАЙА ЕООД зачита разпоредбите на Закона за защита на личните данни и ще положи всички усилия да запази поверителността на информацията. Тези данни няма да бъдат предоставяни на трети лица. Съгласно Закона за защита на личните данни имате право да проверявате своите данни, да ги променяте и да ги премахвате по всяко време.